keyboard_arrow_up

Algemene voorwaarden

keyboard_arrow_up

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen op de website van cosmetica-accessoires.

 

De website https://cosmetics-accessoires.com/ is een dienst van:

     De G&T Company

     gevestigd BP90126 33561 CARBON BLANC CEDEX, Frankrijk

     URL-adres van de site: https://cosmetics-accessories.com/

     e-mail: https://cosmetics-accessories.com/

     telefoonnummer: 05 54 54 51 55

 

De website met cosmetica-accessoires verkoopt de volgende nieuwe producten: Schoonheidsproducten en accessoires

De klant verklaart de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard te hebben alvorens zijn bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert dus de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.

 

 

Artikel 1 - Principes

Deze algemene voorwaarden drukken het geheel van de verplichtingen van partijen uit. In die zin wordt de koper geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en in het bijzonder die welke van toepassing zijn op verkoop in winkels of via andere distributie- en marketingkanalen.

Ze zijn toegankelijk op de website van cosmetica-accessoires en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere versie of elk ander document.

tegenstrijdig.

De verkoper en de koper komen overeen dat deze algemene voorwaarden exclusief hun relatie beheersen. De verkoper behoudt zich het recht voor om

haar algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Ze zijn van toepassing zodra ze online staan.

Indien een verkoopvoorwaarde zou ontbreken, zou deze worden geacht te worden beheerst door de praktijken die gelden in de sector van de verkoop op afstand waarvan de ondernemingen hun hoofdkantoor in Frankrijk hebben.

 

Artikel 2 - Inhoud

 

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van partijen te definiëren in het kader van de online verkoop van goederen aangeboden door de verkoper aan de koper, vanaf de website cosmetica accessoires

Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op aankopen gedaan op de website van cosmetica-accessoires en exclusief geleverd op het vasteland van Frankrijk of Corsica. Voor elke levering in de DOM-TOM of in het buitenland, moet een bericht worden gestuurd naar het volgende e-mailadres:

https://cosmetics-accessories.com/

Deze aankopen betreffen de volgende producten: Schoonheidsproducten en accessoires

 

 

Artikel 3 - Precontractuele informatie

De koper erkent voorafgaand aan het plaatsen van zijn bestelling en het sluiten van het contract op een leesbare en begrijpelijke manier kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en van alle informatie vermeld in artikel L.221-5 van de consumentencode.

De volgende informatie wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de koper doorgegeven:

     de essentiële kenmerken van het onroerend goed:

     de prijs van het goed en/of de wijze van berekening van de prijs;

     indien van toepassing, alle extra kosten van transport, levering of verzending en alle andere mogelijke kosten;

     bij gebreke van onmiddellijke uitvoering van het contract, de datum of de termijn waarop de verkoper zich ertoe verbindt de goederen te leveren, ongeacht hun prijs:

     informatie met betrekking tot de identiteit van de verkoper, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens, en zijn activiteiten, die met betrekking tot wettelijke garanties, de functionaliteiten van de digitale inhoud en, in voorkomend geval, de interoperabiliteit ervan, het bestaan ​​en de procedures voor het implementeren van garanties en andere contractuele voorwaarden.

 

 

Artikel 4 - De bestelling

 

De koper heeft de mogelijkheid om zijn bestelling online te plaatsen, vanuit de online catalogus en door middel van het formulier dat daar verschijnt, voor elk product, binnen de limiet van de beschikbare voorraden.

De koper wordt op de hoogte gebracht van het niet beschikbaar zijn van het product of de bestelde goederen.

Om de bestelling te valideren, moet de koper deze algemene voorwaarden accepteren door, waar aangegeven, te klikken. Hij zal ook het adres en de leveringsmethode moeten kiezen en tenslotte de betalingsmethode valideren.

 

De verkoop wordt als definitief beschouwd:

     na verzending naar de koper van de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door de verkoper per e-mail

     en na ontvangst door de verkoper van de volledige prijs.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden producten. Elk geschil op dit punt zal plaatsvinden in het kader van een eventuele omruiling en de hieronder vermelde waarborgen.

In sommige gevallen, waaronder niet-betaling, onjuist adres of ander probleem op de rekening van de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling van de koper te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

Voor elke vraag met betrekking tot de opvolging van een bestelling kan de koper het volgende telefoonnummer 05 54 54 51 55 (kosten van een lokaal gesprek) bellen op de volgende dagen en tijden: maandag tot vrijdag, van 10u tot 18u of stuur een e-mail naar de verkoper op het volgende e-mailadres:

https://cosmetics-accessories.com/

 

 

Artikel 5 - elektronische handtekening

De online verstrekking van het creditcardnummer van de koper en de definitieve validatie van de bestelling vormen het bewijs van het akkoord van de koper:

     betaling van verschuldigde bedragen onder de inkooporder;

     handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde handelingen.

In geval van frauduleus gebruik van de kredietkaart wordt de koper uitgenodigd om, zodra dit gebruik wordt geconstateerd, contact op te nemen met de verkoper op het volgende telefoonnummer: 05 54 54 51 55

 

 

Artikel 6 - Orderbevestiging

De verkoper bezorgt de koper een orderbevestiging per e-mail.

 

 

Artikel 7 - Bewijs van de transactie

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De archivering van inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden aangeleverd.

 

 

Artikel 8 - Productinformatie

 

De producten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn die welke op de website van de verkoper staan ​​en waarvan wordt aangegeven dat ze door de verkoper zijn verkocht. Ze worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Indien er echter fouten of weglatingen zouden zijn opgetreden in deze presentatie, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.

De foto's van de producten zijn niet contractueel.

 

 

Artikel 9 - prijs

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de huidige prijzen toe te passen die zijn aangegeven op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

Prijzen zijn in euro's. Ze houden geen rekening met de leveringskosten, extra gefactureerd en aangegeven vóór de validatie van de bestelling. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het toepasselijke btw-tarief wordt

automatisch doorberekend in de prijs van de producten in de webshop.

Indien één of meerdere belastingen of bijdragen, in het bijzonder milieu, zouden worden gecreëerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze wijziging worden doorberekend in de verkoopprijs van de producten.

 

 

Artikel 10 - Wijze van betaling

Dit is een bestelling met betalingsverplichting, wat betekent dat het plaatsen van de bestelling gepaard gaat met betaling door de koper.

Om zijn bestelling te betalen, beschikt de koper, naar zijn keuze, over alle betalingsmethoden die de verkoper hem ter beschikking heeft gesteld en die op de site van de verkoper staan ​​vermeld. De koper garandeert de verkoper dat hij over de nodige autorisaties beschikt om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken tijdens de validatie van de bestelbon. De verkoper behoudt zich het recht voor om elk beheer van de bestelling en elke levering op te schorten in geval van weigering van machtiging tot betaling per bankkaart door officieel erkende instanties of in geval van niet-betaling. In het bijzonder behoudt de verkoper zich het recht voor om een ​​levering te weigeren of een bestelling te honoreren van een koper die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil gaande is.

 

De volledige betaling van de prijs vindt plaats op de dag van de bestelling, volgens de volgende voorwaarden:

     bankpas

     paypal

 

 

Artikel 11 - Beschikbaarheid van producten - Vergoeding - Annulering

 

Behalve in geval van overmacht of tijdens periodes van sluiting van de online winkel die duidelijk zullen worden aangekondigd op de startpagina van de site, zullen de levertijden, binnen de limieten van de beschikbare voorraden, deze hieronder zijn. De verzendtijden lopen vanaf de datum van registratie van de bestelling die wordt vermeld in de bevestigingsmail van de bestelling.

 

Voor leveringen in Europees Frankrijk en Corsica is de termijn tussen 4 en 7 werkdagen vanaf de dag volgend op die waarop de koper zijn bestelling heeft geplaatst volgens de volgende methoden: Colissimo. Relaispunt, GLS, UPS, enz. afhankelijk van de door de klant gevraagde producten en deadlines. 

De uiterste termijn is uiterlijk 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst.

Voor leveringen in de DOM-TOM of een ander land zullen de leveringsvoorwaarden van geval tot geval aan de koper worden gespecificeerd.

In geval van niet-naleving van de overeengekomen leveringsdatum of -termijn, moet de koper, alvorens het contract te verbreken, de verkoper opdracht geven deze binnen een redelijke aanvullende termijn uit te voeren.

Bij uitblijven van nakoming aan het einde van deze nieuwe periode, kan de koper het contract vrijelijk ontbinden.

De koper dient deze opeenvolgende formaliteiten te vervullen per aangetekende brief met ontvangstbewijs of schriftelijk op een andere duurzame drager.

Het contract wordt als opgelost beschouwd na ontvangst door de verkoper van de brief of het schrijven dat hem op de hoogte stelt van dit besluit, tenzij de professional in de tussentijd heeft gepresteerd.

De koper kan het contract echter onmiddellijk beëindigen, indien de hierboven vermelde data of termijnen voor hem een ​​essentiële voorwaarde van het contract vormen. 

In dit geval is de verkoper verplicht om bij beëindiging van het contract alle betaalde bedragen aan de koper terug te betalen, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop het contract werd beëindigd.

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product. de koper wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren. De koper heeft dan de keuze om ofwel de terugbetaling van de betaalde sommen uiterlijk binnen 14 dagen na hun betaling te vragen, ofwel de omruiling van het product.

 

 

Artikel 12 - Leveringsvoorwaarden

 

Levering betekent de overdracht aan de consument van fysiek bezit of controle over de goederen. De bestelde producten worden door de leverancier van de verkoper aan de koper geleverd volgens de hierboven vermelde methoden en de deadline.

De producten worden geleverd op het adres dat door de koper op het bestelformulier is aangegeven, de koper moet daarom zorgen voor de juistheid ervan. Elk pakket dat naar de verkoper wordt geretourneerd vanwege een onjuist of onvolledig afleveradres, wordt opnieuw verzonden op kosten van de koper. De koper kan op zijn verzoek de verzending van een factuur naar het factuuradres en niet naar het leveringsadres verkrijgen, door de daartoe voorziene optie op de bestelbon te valideren.

Indien de koper afwezig is op de dag van levering, zal de bezorger een bericht in de brievenbus achterlaten, waardoor het pakket kan worden opgehaald op de aangegeven plaats en tijd.

Indien op het moment van levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd, open is, dient de koper de staat van de artikelen te controleren. Als ze beschadigd zijn, moet de koper het pakket absoluut weigeren en een reservering noteren op de leveringsbon (pakket geweigerd omdat het is geopend of

beschadigd).

De koper moet op de leveringsbon en in de vorm van handgeschreven reserveringen vergezeld van zijn handtekening elke anomalie met betrekking tot de levering aangeven (beschadiging, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigde pakketten, kapotte producten, enz.).

Deze controle wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de koper, of een door hem gemachtigde persoon, de leveringsbon heeft ondertekend.

De koper moet deze reserveringen vervolgens per aangetekende post aan de vervoerder bevestigen, uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van het/de item(s) en een kopie van deze brief per fax of gewone post naar de verkoper sturen op het adres vermeld op de site legal .

Als de producten aan de verkoper moeten worden geretourneerd, moeten deze binnen 14 dagen na levering aan de verkoper worden geretourneerdElke klacht die buiten deze periode wordt ingediend, kan niet worden aanvaard. Het retourneren van het product kan alleen worden geaccepteerd voor producten in hun originele staat (verpakking, accessoires, instructies, etc.).

 

 

Artikel 13 - Leveringsfouten

 

De koper moet bij de verkoper op dezelfde dag van levering of uiterlijk op de eerste werkdag volgende op de levering, elke klacht formuleren over een leveringsfout en/of niet-conformiteit van de producten in natura of in kwaliteit met betrekking tot de instructies op het bestelformulier.

Elke klacht die na deze periode wordt ingediend, wordt afgewezen.

De klacht kan naar keuze van de koper worden ingediend:

     telefonisch op het volgende nummer: 05 35 54 43 15;

     per e-mail naar het volgende adres: info@cosmetics-accessoires.com

Elke klacht die niet in de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de koper.

Na ontvangst van de klacht zal de verkoper een omruilnummer aan het/de betreffende product(en) toekennen en dit per e-mail aan de koper meedelen. Het omruilen van een product kan pas plaatsvinden na toewijzing van het omruilnummer.

In het geval van een leverings- of omruilfout, moet elk product dat moet worden geruild of terugbetaald, in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd, door Colissimo Recommandé, op het volgende adres: BP90126, 33561 CARBON BLANC CEDEX

Retourkosten zijn voor rekening van de verkoper.

 

 

Artikel 14 - Productgarantie

14-1 Wettelijke garantie van conformiteit

De verkoper garandeert de conformiteit van de verkochte goederen met het contract, waardoor de koper een aanvraag kan indienen onder de wettelijke garantie van conformiteit voorzien in de artikelen L. 217-4 en volgende van de consumentencode.

 

In het geval van implementatie van de wettelijke conformiteitsgarantie, wordt eraan herinnerd dat:

     de koper heeft een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen:

     de koper kan kiezen tussen de herstelling of de vervanging van het goed, onder voorbehoud van de kosten voorzien in artikel L. 217-17 van de verbruikscode;

     de koper hoeft geen bewijs te leveren van de niet-conformiteit van de goederen gedurende de 24 maanden in het geval van nieuwe goederen (6 maanden in het geval van tweedehands goederen), volgend op de levering van de goederen.

 

14-2 Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

In overeenstemming met de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, de verkoper aansprakelijk voor verborgen gebreken dat het pand verkocht kunnen beïnvloeden. Het zal worden aan de koper om te bewijzen dat de gebreken bestond op het moment van de verkoop van het pand en van dien aard is dat het pand niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor het bestemd is te maken. Deze garantie moet binnen twee jaar worden uitgevoerd vanaf de ontdekking van het gebrek.

De koper kan kiezen tussen het annuleren van de verkoop of het verminderen van de prijs in overeenstemming met artikel 1644 van het burgerlijk wetboek.

 

 

Artikel 15 - Herroepingsrecht

Toepassing herroepingsrecht

In overeenstemming met de bepalingen van het consumentenwetboek heeft de koper een termijn van 14 dagen vanaf de leveringsdatum van zijn bestelling om elk artikel dat niet bij hem past terug te sturen en om een ​​omruiling of terugbetaling te vragen zonder boete, met de met uitzondering van de retourkosten die voor rekening van de koper blijven.

Retourzendingen moeten in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) gebeuren zodat ze in nieuwe staat kunnen worden doorverkocht, vergezeld van de aankoopfactuur.

Beschadigde, bevuilde of incomplete producten worden niet teruggenomen.

Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op deze website. In dat geval wordt de koper onmiddellijk een ontvangstbevestiging op een duurzame gegevensdrager bezorgd. Elke andere vorm van herroeping wordt geaccepteerd. Het moet ondubbelzinnig zijn en de wil tot intrekking uitdrukken.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht binnen voornoemde termijn wordt de prijs van het/de gekochte product(en) terugbetaald, exclusief bezorgkosten.

Retourkosten zijn voor rekening van de koper.

De omruiling (afhankelijk van beschikbaarheid) of terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door de verkoper van de producten die door de koper zijn geretourneerd binnen de hierboven uiteengezette voorwaarden.

 

Uitzonderingen

Volgens artikel L221-28 van de Consumentenwet kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor contracten:

     de levering van goederen die zijn gemaakt volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn;

     levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;

     levering van goederen waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd

     levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere zaken:

 

 

Artikel 16 - overmacht

Alle omstandigheden buiten de wil van de partijen die de uitvoering onder normale omstandigheden van hun verplichtingen verhinderen, worden beschouwd als oorzaken voor vrijstelling van de verplichtingen van de partijen en leiden tot hun opschorting.

De partij die zich op bovengenoemde omstandigheden beroept, dient de andere partij onmiddellijk op de hoogte te stellen van het ontstaan, alsmede van het verdwijnen ervan.

Als gevallen van overmacht worden beschouwd alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, buiten de partijen om, onvoorzien, onvermijdelijk, buiten de controle van de partijen en die niet kunnen worden voorkomen door deze laatste, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen. Uitdrukkelijk, worden beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast die welke gewoonlijk worden gehandhaafd door de jurisprudentie van Franse rechtbanken en tribunalen: de blokkering van transportmiddelen of bevoorrading, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, storing van telecommunicatienetwerken of problemen die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten de klanten.

Partijen zullen bij elkaar komen om de impact van het evenement te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van het contract wordt voortgezet. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde worden beëindigd.

 

 

Artikel 17 - Intellectuele eigendom

De inhoud van de website blijft eigendom van de verkoper. enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud.

Kopers stemmen ermee in om geen gebruik te maken van deze inhoud: elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en vormt waarschijnlijk een overtreding van namaak.

 

 

Artikel 18 - Informatica en vrijheden

De door de koper verstrekte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling en het opmaken van facturen.

Ze kunnen worden meegedeeld aan de partners van de verkoper die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, verwerking, beheer en betaling van bestellingen.

De verwerking van informatie gecommuniceerd via de cosmetica-website

accessoires is aangegeven bij de CNIL.

De koper heeft een recht van permanente toegang, wijziging, rectificatie en verzet met betrekking tot informatie die hem betreft. Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en volgens de gedefinieerde op de cosmetica-accessoires website methoden.

 

 

Artikel 19 - Gedeeltelijke niet-validatie

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard of als zodanig worden verklaard met toepassing van een wet. van een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen al hun kracht en strekking.

 

 

Artikel 20-Niet-vrijstelling

Het feit dat een van de partijen geen voordeel haalt uit een schending door de andere partij van een van de verplichtingen waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, kan voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de betreffende verplichting.

 

 

Artikel 21 - toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht. De bevoegde rechtbank is de rechtbank.

Dit geldt zowel voor de regels van de inhoud als voor de regels van de vorm. Bij een geschil of klacht zal de koper eerst contact opnemen met de verkoper om tot een minnelijke schikking te komen.

 

Artikel 22 - bescherming van persoonsgegevens

Verzamelde data

De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, zijn als volgt:

     openen van een account: bij het aanmaken van het account van de gebruiker, zijn naam; Voornaam; e-mailadres; Telefoonnummer; adres

     verbinding: wanneer de gebruiker verbinding maakt met de website, registreert deze laatste met name zijn naam, voornaam, verbindingsgegevens, gebruiks-, locatie- en betalingsgegevens;

     profiel: het gebruik van de diensten die op de website worden aangeboden maakt het mogelijk om een ​​profiel in te vullen, dat een adres en een telefoonnummer kan bevatten:

     betaling: als onderdeel van de betaling voor producten en diensten die op de website worden aangeboden, legt deze laatste financiële gegevens vast met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de gebruiker:

     communicatie: wanneer de website wordt gebruikt om met andere leden te communiceren, worden de gegevens met betrekking tot de communicatie van de gebruiker tijdelijk opgeslagen;

     cookies: cookies worden gebruikt als onderdeel van het gebruik van de site. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via zijn browserinstellingen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van de website te kunnen leveren, deze te verbeteren en een veilige omgeving te onderhouden. Concreet zijn de toepassingen als volgt:

     toegang tot en gebruik van de website door de gebruiker;

     beheer van de werking en optimalisatie van de website; organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de Betaaldiensten;

     verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens;

     de gebruiker de mogelijkheid te bieden met andere gebruikers van de website te communiceren;

     implementatie van gebruikersondersteuning;

     personalisatie van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, volgens hun voorkeuren;

     preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software of kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten;

     beheer van eventuele geschillen met gebruikers;

     het verzenden van commerciële en advertentie-informatie, op basis van gebruikersvoorkeuren.

 

Persoonlijke gegevens delen met derden

Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen worden gedeeld met externe bedrijven:

     wanneer de gebruiker gebruikmaakt van betaaldiensten, voor de uitvoering van deze diensten, de website in contact staat met externe bank- en financiële bedrijven waarmee hij contracten heeft afgesloten;

     wanneer de gebruiker openbaar beschikbare informatie publiceert in de gratis commentaargedeelten van de website;

     wanneer de gebruiker de website van een derde partij machtigt om toegang te krijgen tot zijn gegevens;

     wanneer de website gebruikmaakt van de diensten van serviceproviders om gebruikersondersteuning, advertenties en betalingsdiensten te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, als onderdeel van de uitvoering van deze diensten, en hebben een contractuele verplichting om ze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

     indien wettelijk vereist, kan de website gegevens verzenden om te reageren op claims tegen de website en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures;

     Als de website betrokken is bij een fusie, overname, verkoop van activa of een procedure onder curatele, kan het nodig zijn om alle of een deel van zijn activa, inclusief persoonlijke gegevens, te verkopen of te delen. In dit geval zouden gebruikers worden geïnformeerd voordat de persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde partij.